ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumelor necesare organizarii de catre  CSM “DORNA”VATRA DORNEI, a competitiei “Cupa Dornei” la tenis de masa

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   extraordinara din data de  28 august  2014

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1000 de lei pentru organizarea de catre  CSM “DORNA”VATRA DORNEI, a competitiei Cupa Dornei” la tenis de masa in data de 06.09.2014.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.08.2014

Nr.144