ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea art.2, alin.1 al HCL nr.132/2013  privind “aprobarea   preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei “

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   de indata  din data de  4 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art. 7, alin. 2, lit. b si art. 8, alin. 8 din O.U.G. nr.70/31 august 2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si ale H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/31 august 2011;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă, modificarea art.2 alin.1 al HCL nr.132/2013 privind “aprobarea   preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei “ astfel:

 Alin.1 Se aproba compensarea procentuala  de la bugetul local cu titlu de ajutor, pentru lunile noiembrie-martie ce se acorda pentru consumatorii vulnerabili in functie de veniturile nete lunare pe membru de familie si persoane singure, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Alin.2 Se aproba compensarea procentuala de 0,1gcal/apartament/luna la consumul de bransament, indiferent de venitul pe membru de familie, cu obligatia Asociatiilor de proprietari de a lua masuri pentru izolarea conductelor  de termie din subsoluri si casa scarilor pentru micsorarea consumului la cota indiviza, in caz contrar subventia nu se mai acorda.

Art.2 Compensarea pentru energia termica furnizata  in sistem centralizat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei, se acorda doar in limita unor consumuri maxime stabilite de catre Consiliul local, in functie de luna si de numarul de camere, dupa cum urmeaza:

 

 Tip locuinta /
consum lunar maxim Gcal

 Noiembrie-Martie

 1 camera

 1,01 gcal

 2 camere

 1,49 gcal

 3 camere

 1,94 gcal

  4 camere

 2,7 gcal

        Art.3  Cu data prezentei se abroga alin.2 si 3 al art.2 al    HCL nr.132/2013 .   

        Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr.132/2013 raman valabile.     

        Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

04.09.2014

Nr.145