ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2014

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   de indata  din data de 2 4 septembrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.5/2013 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal actualizat;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

         Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a bugetului institutiilor partial finantate  pentru anul 2014, conform influentelor prevazuta in anexele 1 si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea si completarea Programului anual de investiţii -2014, conform anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COJOCARU NICUSOR

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

24.09.2014

Nr.146