ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

Hotarare

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor sociale in Municipiul Vatra Dornei si a Planului local de actiune 2014-2020

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit.a coroborat cu art.117 alin.1 din    Legea nr.292/2011 a asistentei sociale,
Īn temeiul art.36 alin.2 lit.b şi lit.d, alin.6 lit.a pct.2 şi ale art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.(b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul  Vatra Dornei 2014-2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2 Se aproba Planul local de actiune a Serviciilor sociale din Municipiul  Vatra Dornei 2014-2020, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Asistenţă Socială  va asigura executarea prevederilor prezentei hotărāri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                        CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.148