ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARÂREA

privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis, reprezentand scutirea  de la plata   majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere :

HCL nr.203/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014;

           - Legea nr.21/1996 a concurenţei;  Regulamentul Comsisiei europene nr.1407/18.12.2013 privind aplicarea art.107 si 108  din Tratatul privind functionarea uniunii Europene ajutoarelor de minimic;

Ordinul nr.175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat;

- art.3 alin.(3 din )OUG nr.117/2006  privind privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat;

- Art. 125 alin.(1) si (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2 003 privind Codul de procedurã fiscalã,actualizat;

- Art. 286 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat;

- Punctul 221^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004, actualizata;

- Art.5 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 actualizata,  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

    În temeiul art.36, alin.(2) lit.”b” alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), st art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , Republicata si  actualizata;

HOTARASTE:

        Art.1.-(1)Se aproba schema de ajutor de minimis, reprezentand scutirea  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local local  de catre persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr. 1.

        (2)Se aproba formularul de cerere privind acordarea facilitatilor la plata obligatiilor bugetare, conform anexei nr.2.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

     

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.15