ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii si a  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 300 de mp teren situat in Str.Unirii, f.n

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a  unei suprafate de 300 mp, identic cu nr.cadastral 35331 din CF 35331 situat în Str.Unirii, f.n.  pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

   Art.2. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a unei suprafate de 300 mp, identic cu nr.cadastral 35331 din CF 35331 situat în Str.Unirii, f.n. ,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de  lei 0,25 lei /mp/luna, conform HCL nr.203/2013, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

             Art.4  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- Serv. venituri  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.150