ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii  imobilului situat  in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC Petrescu Olimpiada SRL

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.32,  parter ap.5a, identic cu nr.cadastral 30418-C1-U9 in suprafata de 16,10 mp,  din CF 30418-C1-U9,  notate in plan cu numerele 12,13, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, impreuna cu cota parte indiviza ideala aferenta din spatiile si instalatiile comune aferente cladirii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC Petrescu Olimpiada SRL.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 1000 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea   integrala in momentul inchierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.4Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.151