ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.25, formata din  incaperea notata in plan cu nr.81 in suprafata de 23,12 mp,   identic cu  nr.cadastral 34642 din CF 34642 a comunei cadastrale Vatra Dornei.

      Art.3 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.152


 

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

1.

1CC-Parte din PT 3503/3

 

 

2F

34429

 

 

 

4921

Statul Roman

 

 

 

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

 

Municipiul Vatra Dornei

500 mp

 

 

 

 

724 mp

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

 

 

Plan de situatie intocmit de ing.Cirnu Gavril

Str..Negresti

 

 

 

 

 

Str..Negresti

2.

1CC  identic cu parte din PT 873/4 si 873/5 din CF 979 si PT 2239/1 din CF 35823

1816

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

300 mp

 

 

 

 

 

169mp

Plan de situatie intocmit de catre Ing.Bodea Leontin

 

 

 

 

Plan de situatie intocmit de catre Ing.Bodea Leontin

Str.Diecilor

 

 

 

 

 

 

Str.Diecilor

3

1CC este identic cu parte din PT 2214/3

 

34882

 

 

 

 

Statul roman

 

 

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

 

32 mp

 

 

 

 

Plan de situatie intocmit de catre Bodea Leontin

 

 

 

Str.Dornelor, f.n.

 

 

 

 

 

4

1CC parte din PT 4518/1

II

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

40 mp

Plan de situatie intocmit de catre Bodea Leontin

 

Str.Republicii, f.n.

5

1CC parte din PT 4518/1

II

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

73 mp

Plan de situatie intocmit de catre Bodea Leontin

 

Str.Republicii f.n.

6

1CC parte din PT 4518/1

 

 

2CC parte din PT 5418/1

II

 

 

 

 

 

II

Statul roman

 

 

 

 

 

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

 

 

 

 

Municipiul Vatra Dornei

28 mp

 

 

 

 

 

34

Plan de situatie intocmit de catre Bodea Leontin

 

 

 

 

Plan de situatie intocmit de catre Ing.Bodea Leontin

 

Str.Republicii f.n.

 

 

 

 

 

Str.Republicii, f.n.

7

1CC parte din PT 416/3

31486

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

81 mp

Plan de situatie intocmit de catre Ing.Cirnu Gavril

 

Str.Mihai Eminescu

8

1CC parte din PT 416/3

31486

Statul roman

Municipiul Vatra Dornei

74 mp

Plan de situatie intocmit de catre Ing.Cirnu Gavril

 

Str.Mihai Eminescu