ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul II  al anului 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul II al anului 2014, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul împrumuturilor interne,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.153

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind execuţia bugetară

La data de 30.06.2014

           

Având în vedere prevederile art.49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, ordonatorii principali de credite  prezintă spre analiză şi aprobare consiliilor locale, conturile trimestriale de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne.

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, veniturile  totale prevăzute prin bugetul  local sunt de 29.118.550 lei, iar cheltuielile sunt de 29.274.640 lei.

Prevederile bugetare la data de 30.06.2014 la partea de venituri sunt de 17.659.940 lei ,  iar încasările realizate sunt de 16.163.738 lei ( din care 748.337 lei reprezintă sume din excedentul anilor precedenți).

 

Veniturile secțiunii de funcționare  ale bugetului local se compun din:      

 

Denumirea

Prevederi bugetare la 30.06.2014

Încasări realizate la 30.06.2014

Venituri totale

din care:

13.884.970

14.202.179

Venituri proprii din care:

sume din excedentul anilor precedenți

9.938.800

 

0

9.753.023

 

592.246

Sume defalcate din TVA

5.919.500

5.589.457

Subvenţii

95.000

4.299

Donaţii si sponsorizări

4.000

15.400

Varsăminte din sectiunea de funcţ. în secţiunea de dezvoltare

-2.072.330

-1.160.000

                                                                                                                                                                        Veniturile secțiunii de dezvoltare  ale bugetului local se compun din:                                

 

Denumirea

Prevederi  bugetare la 30.06.2014

Încasări realizate la 30.06.2014

Venituri totale

din care:

3.774.970

1.961.559

Venituri proprii din care:

sume din excedentul anilor precedenți

0

102.000

630.660

156.091

Varsaminte din sectiunea de functionare  in sectiunea de dezvoltare

2.072.330

1.160.000

Subventii de la bugetul de stat

1.600.640

170.899

 

În cursul semestrului I 2014 s-au luat măsuri în vederea colectării debitelor restante: s-au trimis 697 somaţii de plată şi 697 titluri executorii pentru creanţele bugetare şi accesorii privind impozitele şi taxele datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice, chirii, concesiuni, amenzi contravenţionale; au fost emise un număr de 9 popriri asupra veniturilor debitorilor.

Urmare a aplicării procedurilor de executare silită s-a recuperat suma de 81.510 lei de la persoane fizice şi juridice.

Analizând contul de execuţie conform structurii clasificaţiei bugetare din situaţiile financiare, rezultă că plăţile efectuate în semestrul I 2014 s-au încadrat în creditele aprobate prin bugetul local (anexa 2).

La capitolul Autorităţi executive, creditele bugetare la 30 iunie 2014 au fost de 1.422.400 lei , din care cheltuieli de personal 908.400 lei,  bunuri şi servicii 514.000 lei. Plăţile efectuate au fost în valoare de 1.277.750 lei, din care pentru salarii 801.401 lei, pentru aprovizionări cu materiale şi servicii 478.782 lei (furnituri de birou – 1.496 lei, materiale pentru curăţenie – 2.929 lei, iluminat, încălzit – 21.101 lei; apa, canal, salubritate – 4.632 lei, carburanţi si lubrifianţi – 54.178 lei; posta; telefoane, internet – 30.358 lei; alte bunuri si servicii pentru funcţionare – 258.909 lei,  reparații curente – 11.279 lei, obiecte de inventar – 2.251 lei, deplasări – 11.642 lei, pregatire profesionala – 3.900 lei; alte cheltuieli: reclama si publicitate – 16.378 lei, protocol si reprezentare – 7.445 lei, prime de asigurare non viață – 3.222 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 44.000 lei; protecţia muncii – 5.062 lei).

La capitolul Alte servicii publice generale, creditele bugetare la 30 iunie 2014  au fost de 85.300 lei, din care cheltuieli de personal 63.300 lei,  bunuri şi servicii  22.000 lei. Plăţile efectuate au fost în valoare de 71.897 lei, din care pentru salarii 59.035 lei, pentru bunuri şi servicii 12.862 lei( materiale pentru curatenie – 200 lei, incalzit, iluminat și forță motrică – 564 lei, apa, canal, salubritate – 204 lei; poştă, telefon – 928 lei; alte bunuri si servicii pentru funcţionare – 10.221 lei, deplasări – 745 lei).

La capitolul Dobânzi creditele bugetare  la 30 iunie 2014, au fost de  689.000 lei, iar plăţile au fost de 678.819 lei, reprezentând dobânzi – 663.209 lei,  comisioane aferente creditelor interne – 15.610 lei.

La capitolul Ordine publică şi siguranţă naţională creditele bugetare  la 30 iunie 2014 au fost de 214.000 lei, din care cheltuieli de personal 165.100 lei, bunuri şi servicii 48.900 lei. Plăţile efectuate au fost  de 163.894 lei, din care pentru salarii  149.287 lei, pentru aprovizionări cu  materiale şi servicii 14.607 lei.

La capitolul Învăţământ creditele bugetare la 30 iunie 2014 au fost de 5.529.550 lei, din care cheltuieli de personal  4.785.100 lei, bunuri şi servicii 632.250 lei,   burse – 42.200 lei, cheltuieli de capital – 70.000 lei. Plăţile efectuate au fost în valoare de 5.185.954 lei, din care pentru salarii  4.695.896 lei, pentru bunuri şi servicii 439.203 lei (furnituri de birou – 9.802 lei, materiale pentru curăţenie – 8.611 lei, încălzit, iluminat – 207.032 lei; apa, canal, salubritate – 39.613 lei;  piese de schimb – 419 lei, transport – 11.480 lei, posta, telefon – 13.949 lei; materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional – 37.258 lei; alte materiale si prestări de servicii pentru întreţinere si funcţionare – 65.039 lei; reparaţii curente – 15.306 lei; obiecte de inventar – 4.657 lei, deplasări – 17.613 lei; carți și publicații – 280 lei; pregătire profesională – 2.250 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii –5.894 lei), burse – 25.855 lei, cheltuieli capital – 25.000 lei.

Pentru plăţile aferente salariilor sumele se primesc de la bugetul de stat. Pentru plăţile la bunuri şi servicii  sumele se primesc atât de la bugetul de stat - finanţare de bază – 382.961 lei, cât şi de la bugetul local - finanţare complementară – 56.242 lei .

La capitolul Sănătate creditele bugetare la data de 30.06.2014, au fost de 147.300 lei, din care cheltuieli de personal 95.300 lei, cheltuieli de capital – 50.000 lei.  Plăţile efectuate au fost de 136.176 lei  reprezentând cheltuieli cu salariile – 86.176 lei, cheltuieli de capital – 50.000 lei.

 La acest capitol sumele necesare pentru cheltuielile de personal cât şi bunuri şi servicii se primesc de la bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Suceava.

La capitolul Cultură, religie si acţiuni privind activitatea sportivă  creditele bugetare la data de 30 iunie 2014 au fost de 458.110 lei, din care cheltuieli de personal  50.110 lei, bunuri şi servicii  235.500 lei,  transferuri (sume alocate din bugetul local pentru finanţarea activităţii la Casa de cultura, Salvamont si Muzee) 149.000 lei, alte cheltuieli – 23.500 lei.

Plăţile efectuate au fost în valoare de  353.984 lei, din care pentru salarii  47.122 lei (salarii la bibliotecă şi sport), pentru aprovizionări cu  materiale şi servicii 158.021 lei    (materiale de curățenie – 387 lei, încălzit, iluminat – 8.559 lei, apă,canal, salubritate – 4.482 lei, carburanti și lubrefianți – 600 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare –  11.719 lei, obiecte de inventar – 330 lei, deplasări - 187 lei, carti, publicații și materiale documentare  - 2.670 lei; alte cheltuieli, respectiv acţiuni social culturale – 129.087 lei);  transferuri pentru finanţarea activităţii la Casa de cultura, Salvamont si Muzee – 130.295 lei.

       La capitolul  Asigurări şi asistenţă socială, creditele bugetare la data de 30 iunie 2014 sunt de 3.113.380 lei, din care cheltuieli de personal 616.940 lei (inclusiv asistenţi persoane cu handicap 36 persoane), bunuri şi servicii 302.800 lei, ajutoare sociale 414.000 lei (sunt incluse şi ajutoarele de încălzire primite ca subvenţie), cheltuieli de capital – 1.779.640 lei. Plăţile efectuate au fost de 1.424.724 lei, din care pentru salarii 585.261 lei, pentru bunuri şi  servicii  282.697 lei ( materiale pentru curăţenie – 2.597 lei, încălzit, iluminat – 13.598 lei, apa, canal, salubritate – 6.347 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 31.263 lei,  hrana pentru asistaţii de la Cantina de ajutor social, Creşă şi Căminul de bătrâni, pentru cele aproximativ 247 persoane asistate social , din care 20 la Creşă, 22 Cămin bătrâni,  si 205 Cantina socială – 221.233 lei, reparații curente  - 223 lei, medicamente si materiale sanitare – 59 lei, obiecte de inventar – 6.190 lei, deplasări – 1.187 lei ),  ajutoare sociale – 286.413 lei.

S-au acordat ajutoare sociale de urgenţă şi de înmormântare  în sumă de 44.728 lei.

S-au acordat de asemenea indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav, în  sumă de 237.154 lei.   

Din totalul creditelor bugetare de 4.778.040 lei prevăzute la capitolul Servicii, dezvoltare publică şi locuinţe, la cheltuieli de personal – 275.890 lei, bunuri şi servicii –  1.880.980 lei, alte transferuri(programe de dezvoltare) – 300.000 lei, rambursări de credite – 1.011.000 lei, cheltuieli de capital – 1.310.170 lei, plăţile efectuate au fost de  4.518.786 lei, din care pentru salarii  266.692 lei (salariile aferente personalului ce deserveşte Centrala termica pe rumeguş), pentru bunuri  şi servicii 1.846.333 lei ( 1.254.164 lei sunt plăţi pentru Centrala termică , respectiv  cval rumeguş, cval energie electrică, cval carburanţi, poştă-telefon), programe de dezvoltare – 300.000 lei,  pentru investiţii  1.145.981 lei, din care:  SF,PT+DDE+CS bloc locuinte sociale str.Unirii 68A – 75.000 lei, garanție bună execuție lucrări Școala Generală cu clasele I-VIII, nr.4 Vatra Dornei – 1.546,91 lei, reabilitare iluminat public – 306.000 lei, parcometre stradale – 47.159,68 lei, reabilitare pod Barnărel – 30.380 lei,  amenajare parcare policlinică – 275.595 lei, garantie de buna executie SF construire bloc ANL strada Unirii nr.67 – 1.750 lei, elaborare strategie de dezvoltare durabilă a municipiului Vatra Dornei – 18.600 lei, documentații întabulare pădure – 42.549,29 lei, servicii tehnice și de consultanță privind realizarea documentației de finanțare pentru “Cresterea calității serviciilor turistice în bazinul dornelor prin amenajarea posturilor de salvamont” – 23.719 lei,  sistem de alimentare cazan tocătură – 25.080 lei, amenajament silvic – 11.598 lei, măsurători topo – 15.532 lei, documentatie tehnică, plan de dezvoltare urbană – 271.471 lei ),  pentru rambursări de credite interne 960.045 lei, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -265 lei.

În cadrul capitolului Mediu şi ape s-a prevăzut în semestrul I 2014, suma de 419.360 lei, pentru bunuri şi servicii – 314.200 lei și programe de dezvoltare – 105.160 lei, din care s-au plătit  404.294 lei, din care lucrări de salubritate în sumă de 289.609 lei, lucrări la canalizare în sumă de  2.525 lei,  colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor – 112.160  lei.

La capitolul Combustibili și energie s-a  prevăzut suma de 323.000 lei reprezentand subventie pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif și s-a achitat suma de 322.803 lei.

De asemenea, la capitolul Transporturi s-a prevăzut 480.500 lei pentru bunuri şi servicii. S-au executat lucrări de întreţinere şi reparare a străzilor  în sumă de 297.871 lei, cheltuieli cu transportul în comun  51.116  lei.

Din analiza contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (Casa de cultura, Salvamont, Muzee, Învăţământ, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Administraţia pieţei, DADP, anexa 3), reiese că veniturile  stabilite în buget la 30 iunie 2014,  au fost de  5.240.000 lei, compuse din venituri din proprietate – 44.000 lei, venituri din vânzări de bunuri şi servicii  – 4.997.000 lei,  subvenţii de la alte administraţii – 199.000 lei( transferuri pentru muzee, Casa de cultură si  Salvamont).

 Veniturile efectiv realizate au fost de 4.614.271 lei,  venituri din proprietate – 25.570 lei, venituri din vânzări de bunuri şi servicii – 4.408.406 lei,  subvenţii de la alte administraţii  - 180.295 lei (transferuri pentru muzee, Casa de cultură si  Salvamont).

Analizând cheltuielile conform structurii clasificaţiei bugetare, rezultă că plăţile efectuate s-au încadrat în creditele aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (anexa 4).

La capitolul Invăţământ creditele bugetare la 30 iunie 2014 au fost de 321.450 lei, pentru cheltuieli de personal – 7.280 lei, pentru bunuri şi servicii – 314.170 lei.  Plăţile efectuate au fost în valoare de 162.371  lei,  aprovizionări cu materiale şi servicii 162.371 lei (furnituri de birou – 100 lei, carburanți și lubrefianți – 25 lei,  materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional – 1.599 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 1.014 lei, reparații curente – 915 lei, hrană – 151.028 lei, obiecte de inventar –6.995  lei,  alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 695 lei.)

La capitolul Sănătate creditele bugetare la 30 iunie 2014 au fost de 4.971.280 lei, din care cheltuieli de personal 2.897.990 lei, bunuri si servicii 1.989.790 lei, alte cheltuieli 33.500 lei, cheltuieli de capital 50.000 lei.  Plăţile efectuate au fost de 3.887.368 lei   reprezentând cheltuieli cu salariile – 2.742.958 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.111.580 lei( furnituri de birou – 4.303 lei, materiale curăţenie – 11.042 lei, încălzit, iluminat – 179.855 lei, apă canal – 37.046 lei, carburanţi şi lubrefianţi – 763 lei, piese de schimb – 355 lei, postă, telefon – 14.612 lei, materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional – 137.898 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 51.598 lei, reparaţii curente – 32.326 lei, hrană – 75.455 lei, medicamente şi materiale sanitare – 502.714 lei, obiecte de inventar – 35.927 lei, deplasări – 2.184 lei, materiale de laborator – 24.942 lei, pregătire profesională – 560 lei), alte cheltuieli – 32.830 lei.

La capitolul Cultură, religie si acţiuni privind activitatea sportivă,   creditele bugetare la 30 iunie 2014 au fost de 381.000 lei, din care cheltuieli de personal – 129.330 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii – 211.670 lei, cheltuieli de capital – 40.000 lei Plăţile efectuate au fost de 300.668 lei reprezentând cheltuieli cu salariile – 113.541 lei (salarii pentru Muzee, Casa de cultură, Salvamont), cheltuieli cu bunuri şi servicii – 147.127 lei (materiale pentru curăţenie – 2.560 lei, încălzit, iluminat – 34.055 lei, apă, canal – 14.648 lei, carburanţi, lubrefianţi – 13.258 lei,  alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 52.362 lei, obiecte de inventar – 28.944 lei, pregătire profesională – 1.300 lei), cheltuieli de capital – 40.000 lei.

La capitolul Servicii, dezvoltare publică şi locuinţecreditele bugetare la 30 iunie  2014 au fost de 147.960 lei, din care cheltuieli de personal 43.540 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii – 104.420 lei. Plăţile efectuate au fost de 129.199 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile – 42.900 lei (salarii la Administraţia pieţei), cheltuieli cu bunuri şi servicii – 86.299 lei, ( încălzit, iluminat – 5.850 lei, apa,canal – 17.143 lei,  alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – 17.040 lei, reparații curente – 43.699 lei, obiecte de inventar – 2.567 lei, ).

 

 Faţă de cele prezentate, rog sa analizati sis a hotarati.

 

                                                      PRIMAR

                                                   ILIE BONCHES