ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  respingerea proiectului de hotarare privind „aprobarea  vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 209 mp, situat în Str.Parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Scutaru Dumitru si Aurora, proprietarii constructiei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin. (3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se respinge proiectul de hotarare privind “ vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 209 mp teren situat în Str.Parcului, nr.45,  aferent constructiei proprietate private si curte, identic cu nr.cadastral 35695  de 172 mp din CF 35695-  si suprafata de 37 de mp teren identic cu nr.cadastral 35687 din CF 35687,  cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Scutaru Dumitru si Aurora, proprietarii constructiei”.

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.154