ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 248 mp, situat în Str.Pinului nr.18, cu respectarea dreptului de preempţiune pentruNistor Mioara, proprietara constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 248 mp teren situat în Str.Pinului nr.18,  aferent constructiei proprietate privata si curte, identic cu nr.cadastral 3403 de 58 mp din CF 33734 si nr.cadastral 3404 in suprafata de 190 mp din CF 33735    cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Nistor Mioara, proprietara constructiei.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 15 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, restul in 24 de rate lunare consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.155