ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi  statelor de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale subordonate

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  Avizul ANFP nr.29197/2013;         

       În conformitate cu  prevederile art.100,107 si 112 al Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile art.1, art.3 si 4 din OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului si a ministerelor;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit.”b”, precum şi art. 45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2 Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi   serviciilor publice de interes local, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 3 Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 134/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

           Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.156