ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARÂREA

privind aprobarea scutirii de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.14/29.01.2014 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei si HCL nr. 15/29.01.2014 privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis, reprezentand scutirea  de la plata   majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei;

    În temeiul art.36, alin.(2), lit. b) si alin.(4) lit.”c” art.45, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata si actualizata,

 

HOTARASTE:

 

        Art.1.-Se aproba scutirea de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014, potrivit anexei la prezenta hotarare.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                                        Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.158