ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea suplimentarii  sumei  pentru organizarea şi desfăşurarea taberei de pictură “Dor de Dorna ”

         

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 sui art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă  suplimentarea sumei pentru organizarea şi desfăşurarea Taberei de pictură ,,Dor de Dorna”, cu suma de 5388 de lei .

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe baza documentelor justificative.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.159