ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2014, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, actualizat, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de bugetele de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2014, prezentate de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, Republicata si actualizata;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  bugetele  de venituri şi cheltuieli preliminate pentru anul 2014 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de  catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, conform anexelor 1-4 la prezenta hotarare.

      Art.2 Se  transfera capitolul “alte cheltuielidin anexele la prezenta hotarare la capitolul cheltuieli cu paza padurii, iar cheltuielile cu paza padurii nu vor depasi 4,3 lei/ha/luna.

      Art.3 La Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, cheltuielile cu protectia padurii vor fi de maxim 3500 de lei.

    Art. 4Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.16