ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea alocării sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) pct. 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 500 lei, reprezentând premiul ,,Vasile Deac » la ediţia a VII-a a Galei Premiilor Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor.

Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.160