ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor art.11 pct.(4) lit.”e” din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) si din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se numesc reprezentantii Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a)      Boca Roman -  consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 1

b)  Popescu Constantin -  consilier local, Scoala gimnaziala  cu cls I-VIII nr. 2

b)      Apetrii Gheorghe - consilier local, Scoala gimnaziala cu cls I-VIII nr. 4

c)      Ripan Marius -  consilier local, Gradinita cu program prelungit nr. 1

d)     Romanica Tirel  -  consilier local, Gradinita cu program normal nr. 4

e)      Simireanu-Timinschi Serenela  - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

f)       Benchea Maxim Sinziana - consilier local, Liceul tehnologic “Vasile Deac”

g)      Simireanu-Timinschi Serenela - consilier local, Clubul Sportiv Scolar V. Dornei

i)  Ungureanu Costel   - consilier local, Clubul Copiilor.

Art. 2   Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.161