ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali

Şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora şi ale legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare, Luând în considerare:

În temeiul prevederilor art.36 alin (9), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă modelul legitimaţiei de primar al Municipiului Vatra Dornei, conform Anexei 1.

Art.2. Se aprobă modelul legitimaţiei de viceprimar al Municipiului Vatra Dornei, conform Anexei 2.

Art.3. Se aprobă modelul legitimaţiei de consilier local, membru al Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, conform Anexei 3.

Art.4. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales pentru primarul Municipiului Vatra Dornei, conform Anexei 4.

Art.5. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales pentru viceprimarul Municipiului Vatra Dornei, conform Anexei 5.

Art.6. Se aprobă modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales în Consiliului Local al  Municipiului Vatra Dornei, pentru consilierii locali, conform Anexei 6.

Art.7. Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor a semnelor distinctive pentru primar, viceprimar şi consilierii locali se suportă din bugetul local.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată, de către Secretarul Municipiului Vatra Dornei, Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava,  pentru verificarea legalităţii, Primarului şi compartimentelor care trebuie să ducă la îndeplinire dispoziţiile ei şi va fi făcută publică.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                   Contrasemneaza,

                                        Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.162