ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTĂRÂRE

regulamentul  de organizare si funcționare al creşei Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

 

In baza prevederilor Legii nr.263/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor, precum si a Metodologiei de organizarea si functionare a creselor si a altor unităti de educatie timpurie anteprescolară;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.a, si alin.3 lit.”b”  si art.45, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂSTE :

 

Art.1  Aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Cresei Municipale din cadrul Serviciului Public de Asistentă Socială Vatra Dornei, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

    Contrasemneaza,

                                    Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.165

 

 

Anexa la HCL nr.165/30.09.2014

 

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL CREŞEI VATRA DORNEI

 

Cap. I  Dispoziții generale

Art.1.  (1) Creșa Vatra Dornei este un serviciu de interes local, public care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară a cărei organizare si funcționare respectă prevederile Legii nr. 263/2007 privind inființarea, organizarea si funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Creșa Vatra Dornei, numită în continuare Creșa, face parte atât din sistemul național de servicii sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere, cât și din sistemul de învățământ preuniversitar reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de educație timpurie antepreșcolară.

(3) Creșa  se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei

 (4) Creșa are sediul în Vatra Dornei, str. Sondei, nr.1, jud. Suceava.

Art.2. (1) Proiectul instituțional al Creșei cuprinde misiunea, scopul, obiectivele și activitățile specifice.

           (2) Proiectul instituțional al creșei este următorul:

a)       Viziunea creșei: participarea la scopul general de formare  armonioasă mentală,  emoțională și fizică  a copiilor de vârstă antepreșcolară astfel încât fiecare copil să atingă potențialul maxim specific vârstei;

b)       Misiunea creșei este acordarea pe timpul zilei de servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară într-o atmosferă de siguranță, în vederea integrării acestora în comunitate;

c)       Valorile creșei: responsabilitate, excelență, creativitate, respect pentru diversitate.

Art.3.   În  vederea îndeplinirii  scopului propus,  Creșa  desfășoară în principal, următoarele activități specifice:

a)        asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor  de vârstă antepreșcolară, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

b)        asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor, prin personalul angajat  specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

c)       asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

d)       asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

e)       colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

f)        asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat  și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

g)       contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;

h)       contribuie la stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;

i)         urmărește realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activităților de învățare;

j)         promovează jocul ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

k)       promovează interacțiunea cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;

l)         urmărește sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor;

m)     permite fiecărui antepreșcolar să-și urmeze drumul său personal de creștere, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj și echilibru emoțional;

n)       promovează standarde academice înalte, provocându-l pe fiecare antepreșcolar să-și atingă potențialul său unic;

o)       ajută pe antepreșcolar să-și  dezvolte o concepție sănătoasă despre lume și viață încă din primii ani ai existenței;

p)       promovează obiceiuri sănătoase, inclusiv educația fizică, învățând copilul  responsabilitatea față de trupul său; 

q)       ajută pe fiecare copil  să câștige deprinderi folosite în comunicarea și în relaționarea cu alții;

r)        învață pe copil atitudini corecte față de oameni, animale, bunurile materiale;

s)       învață pe copil să cerceteze în mod independent, să raționeze logic și să gândească critic și creativ;

t)        învață pe copil să trateze pe toată lumea cu dragoste și respect;

u)       generează a atitudine  o apreciere a artei, încurajând dezvoltarea talentelor copiilor și a exprimării lor personale în acest domeniu;

v)       facilitează accesul copiilor, a cadrelor didactice și nedidactice, a părinților la materiale informaționale, publicații de specialitate etc. pentru crearea de tehnici și metode pedagogice și de comunicare;

w)     editează cărți, reviste, pliante, alte materiale tipărite și audiovizuale, precum și alte materiale instructive și educaționale;

x)        ajută pe părinți să cunoască și să valorifice aptitudinile și capacitățile cu care este înzestrat  fiecare copil;

y)        cooperează îndeaproape cu părinții în fiecare fază a dezvoltării copilului;

z)        ajută pe părinți să devină conștienți de societatea în care trăim, de dinamica socială, de efectele ei asupra familiei și asupra educației și îi ajută să înțeleagă implicațiile acestui fapt pentru copiii lor;

a)   urmărește promovarea metodelor de predare alternative, metode bazate pe dezvoltarea abilităților și a creativității, a autoevaluării și acceptării de sine;

b)   promovează  educația pro-natura, protecția mediului, proiecte ecologice pentru copii și   contribuie la organizarea de activități de instruire în aceste domenii;

c)   contribuie la îmbunătățirea relațiilor interfamiliale prin psihoterapie de familie, consiliere spirituală, consiliere juridică   și  contribuie la prosperarea  familiilor cu condiții sociale precare;

d)   atrage  fonduri destinate atingerii scopurilor și obiectivelor propuse.

 

Cap. II  Organizarea si funcționarea

Art.4.  (1) Creșa se organizează si funcționează ca un centru cu program de lucru saptamanal, , de luni până vineri.

 (2) Creșa este organizata din punct de vedere educațional pe grupe de vârsta, astfel:

a)      grupa mică: copii   între  3 luni – 2 ani;

b)      grupa mare: copii   între  2 – 4 ani.

(3) Grupele sunt  eterogene iar repartizarea fraților si a prietenilor de vârste diferite  se face în aceeași grupă.

            (4) În situația în care copilul antepreșcolar înscris în creșă împlinește vârsta de 4 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul  până la finalizarea anului școlar.

 

Art.5. (1) Creșa are următoarele compartimente funcționale: spațiu  pentru întâlniri cu părinții si/sau cu persoane din afara unității, patru saloane copii, (două zone pentru joc liber și două zone pentru activitate/învățare), două dormitoare, două băi copii, o spălătorie, trei toalete angajați, un cabinet medical, izolator, filtru vestiar pentru personal,  două magazii de materiale, o sală de mese, birou contabilitate, birou resurse umane, birou administrator, birou director.

(2)Creșa  dispunde și de un teren pentru desfășurarea activităților în aer liber.

 Art.6.  (1) Creșa funcționeaza pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanțelor şcolare, perioada în care nu se organizeaza proces instructiv-educativ.

            (2) Creșa poate fi închisă temporar, cu acordul Consiliului Local și cu informarea părinților, cel mult  30 de zile pe an, pentru curațenie, reparații sau dezinsecție.

             (4) În  măsura posibilităților, pe perioada închiderii altor unități, copiii pot fi transferați temporar la Creșa Vatra Dornei.

             (5) Cheltuielile și răspunderea corespunzătoare creșterii, îngrijirii si educării copilului, pe perioada transferului, sunt în sarcina Creșei Vatra Dornei.

            (6) Decontarea cheltuielilor se realizează pe baza documentelor justificative înaintate de către Creșa Vatra Dornei, în termen de 45 de zile de la încetarea acordării serviciilor.

            (7) Perioadele prevăzute la alin. (2) se aduc la cunoștința tuturor reprezentanților legali cu cel puțin 45 zile înainte de închidere.

Art. 7. (1) Înscrierea copiilor in creșă se face de regulă la începutul anului școlar sau, în situații deosebite, în timpul anului școlar, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile și a planului de școlarizare aprobat.

             (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor aflați în îngrijirea aceluiași părinte/reprezentant legal și nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflați în această situație.

            (3) Procedurile și criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere sunt stabilite de către director, în colaborare cu consiliul de administrație al unității de învatământ care coordonează metodologic activitatea de educație antepreșcolară a creșei și sunt făcute publice prin afișarea la sediul unitatii de educatie anteprescolară.

            (4) La înscrierea copiilor în cresă nu se percep taxe de înscriere.

            (5) Este interzis refuzul înscrierii copiilor în cresă pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenentă la o categorie defavorizată.

Art. 8. - (1) Actele necesare înscrierii copiilor în Cresă sunt:

a) cerere de înscriere;

b) copie de pe certificatul de nastere al copilului;

c) copie de pe actele de identitate ale părintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori si, după caz, copie a hotărârii/sentintei de plasament sau a sentintei de încredintare în vederea adoptiei;

d) adeverintă de venituri  brute lunare pentru fiecare dintre părinti/reprezentantii legali pe ultimele 6 luni anterioare lunii de înscriere a copilului in cresă;

e) adeverintă de la medicul de familie, în care să se mentioneze că respectivul copil este sănătos clinic;

f) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic/dovadă de vaccinare);  

g) analize medicale: testare la tuberculină si examen coproparazitologic pentru copil.

(2) Cererea de înscriere este însotită de avizul epidemiologie, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unitătii.

(3) Avizul epidemiologic prevăzut la alin. (2) se prezintă si în cazul absentei copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

(4) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidentă/prezentă a copiilor.

(5) Registrul prevăzut la alin. (4) cuprinde: numele si prenumele copilului, data nasterii, domiciliul, numele si prenumele părintilor, locul de muncă al acestora, data intrării copilului în unitate, copiii prezenti/absenti si, după caz, motivul absentei si o rubrică de observatii, unde se va scrie data transferului copilului si unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidentele unitătii si motivul acesteia.

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidentă a copiilor trebuie să se facă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(7) La înscrierea copiilor în cresă se vor respecta cu strictete criteriile pentru departajarea  copiilor.

Art. 9. (1) La nivelul Cresei,  există următoarele documente de evidentă:

a) registru de evidentă/prezentă a copiilor;

b) registru de evidentă a meniurilor pe grupe de vârstă a copiilor, pentru programul prelungit sau săptămânal;

c) registru de evidentă a stării de sănătate a copiilor;

d) dosar personal pentru fiecare copil.

(2) Dosarul personal al copilului cuprinde cel putin următoarele documente:

a)     cerere de înscriere;

b)     copie de pe certificatul de nastere al copilului;

c)      copie de pe actele de identitate ale părintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori si, după caz, copie a hotărârii/sentintei de plasament sau a sentintei de încredintare în vederea adoptiei;

d)     adeverintă de venituri pentru fiecare dintre părinti/reprezentantii legali;

e)     adeverintă de la medicul de familie, în care să se mentioneze că respectivul copil este sănătos clinic;

f)        fisa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

g)     analize medicale: testare la tuberculină si examen coproparazitologic pentru copil;

h)      planul de servicii, în situatia copilului expus riscului de separare de familie;

i)        copie a dispozitiei primarului privind sustinerea din bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale a contributiei ce revine părintilor/reprezentantilor legali;

Cap.III – Continutul educativ al activitătii de educare timpurie

Art.10. Continutul educatiei anteprescolare se realizează conform prevederilor curriculumului specific aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art.11. (1) În activitatea desfăsurată  în Cresă, se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la vârste timpurii, precum si ca metodă de stimulare a capacitătii si creativitătii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.

(2) Tipurile de activităti desfăsurate cu copiii  sunt:

a)     jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip si apă, jocul de constructie, jocul didactic;

b)     activităti artistice si de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităti practice si gospodăresti;

c)      activităti de muzică si de miscare: auditii, jocuri muzicale, jocuri cu text si cânt, cântece, euritmie;

d)     activităti de creatie si de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini;

e)     activităti de cunoastere: observări, lecturi după imagini, activităti matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;

f)        activităti în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri si întreceri sportive, excursii, vizite la diferite obiective turistice, utilizarea aparatelor de joacă.

 

Art.12. Durata activitătilor desfăsurate cu copiii anteprescolari variază în functie de nivelul de vârstă si de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea. Indiferent de durata recomandată pentru desfărurarea unei activităti, educatoarea îi va adapta demersul didactic în functie de reactia copilului/copiilor.

Cap.IV Structura de personal

 

Art.13 Structura organizatorică a Cresei  Vatra Dornei  este prevăzută în statul de functii si organigramă si se stabileste/modifică prin hotărâre a Consiliul Local  Vatra Dornei, după nevoi.

Art.14 (1) Conducerea Cresei este asigurată de un director.  Directorul Cresei Vatra Dornei  este sprijinit de un Consiliu consultativ compus din reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai partenerilor sociali.

(2)Consiliul Consultativ al Cresei Vatra Dornei  are   următoarea componentă:

a)    2 reprezentanţi ai Primăriei Vatra Dornei,

b)   2 reprezentanţi ai beneficiarilor (părintilor),

c)   1 reprezentant al Consiliului Local Vatra Dornei,

d)   2 reprezentanţi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale.

 3) Părintii/reprezentantii legali ai copiilor înscrisi în cresă  pot constitui un Consiliu al părintilor  si se pot asocia într-o  Asociatie a părintilor.

4) Cresa Vatra Dornei  încurajează  participarea voluntarilor la activităţile desfăşurate în unitate, ţinându-se cont de corespondenţa dintre competenţele personale şi activităţile prestate.
5) Voluntarii care doresc să participe la activităţi vor solicita acest lucru, în scris, directorului urmând ca în contractul de voluntariat încheiat conform prevederilor legale în vigoare să se precizeze rolul, programul, limitele de competenţă stabilite şi agreate de comun acord.
6) Voluntarii beneficiază de o formare de minimum 8 ore înainte de a-şi începe activitatea în cadrul unităţii şi prezintă un certificat medical din care să rezulte că acesta nu se află în evidenţele medicale cu boli transmisibile şi este apt să desfăşoare activităţi cu copii.

Cap.V Beneficiari si servicii prestate

Art.15  De serviciile acordate de Cresa Vatra Dornei beneficiază următoarele categorii de persoane:

a)     copii cu varste  cuprinse intre 3 luni si  4 ani care au domiciliul sau resedinta în municipiul Vatra Dornei, exceptie de la aceasta regula fac , copiii cu varsta intre 3 luni si 6 ani ai personalului Cresei (care vor respecta regulile de admitere a fiecarui copil inscris)

b)     părintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează Cresa.

Art.16 Serviciile prestate prin intermediul cresei constau în:

a)     servicii de îngrijire si supraveghere;

b)  programe educationale adecvate vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitătile copiilor;

c)      supravegherea, mentinerea stării de sănătate si de igienă a copiilor;

d)    servicii de prim ajutor si îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, pâna la momentul preluării copilului de către sustinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

e)     asigurarea nutritiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

f)    colaborarea cu familiile copiilor care frecventează cresa si realizarea unei relatii de parteneriat active cu parintii/reprezentantii legali în respectarea interesului copilului;

g)     depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de părintii săi;

h) evaluarea psihologică a copiilor (cognitivă, comportamentală, a limbajului si relatională) prin aplicarea de chestionare si teste standardizate, cât si prin observare directă;

i)   instituirea unor programe de recuperare individualizate în situatiile în care se înregistrează înapoieri în dezvoltarea psihomotorie a copiilor;

j)  stimularea cognitivă si logopedică a copiilor care prezintă întârzieri în dezvoltarea psihomotorie;

k)  consilierea pentru angajati si părinti în vederea unei mai bune îngrijiri, supravegheri si educări a  copiilor;

l)   consilierea părintilor, participarea la sedintele cu părintii si discutii pe o temă de interes si psihoeducatia părintilor;

m)   evaluare si interventie logopedică;

n)     initierea si sustinerea unor cursuri de formare pentru angajati si parintii/reprezentantii legali.

Art.17. (1) Beneficiarii au următoarele drepturi:

a)  să le fie luate în considerare, în limitele posibilitătilor, propunerile cu privire la programul si activitătile desfăsurate în cadrul cresei;

b)   să beneficieze de toate serviciile sociale si educationale oferite în cadrul cresei;

c)    să folosească baza tehnico-materială existentă în conditiile regulamentelor cresei;

d)    să fie tratati cu respect si să nu fie supusi unor tratamente discriminatorii;

e)    să li se asigure confidentialitatea datelor si informatiilor personale în conditiile legii;

f)   consiliere si sprijin din partea personalului cresei pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce priveste educatia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;

g) primirea oricăror informatii necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul didactic si nedidactic le poate furniza, în functie de evolutia copilului.

(2) Beneficiarii au următoarele obligatii:

a)     să respecte programul orar al cresei;

b)     să respecte  Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern;

c)      să  respecte prevederile Contractului de prestări servicii încheiat cu cresa,

d)     să aibă un comportament civilizat fată de personalul cresei;

e)     să participe la activitătile organizate de institutie, la solicitarea personalului cresei;

f)     să devină parteneri activi în cadrul programelor educationale initiate de cresă;

g)     să achite la timp si integral contributiile lunare datorate  cresei;

h)     să comunice reprezentantilor cresei orice informatii cu privire la starea de sănatate a copilului, precum si informatii necesare dezvoltării armonioase a copilului;

i)      să contribuie la promovarea imaginii cresei;

Cap.VI Finantarea

Art. 18. Finantarea cresei se realizează din urmatoarele surse:

a)     bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic si nedidactic si a cheltuielilor de organizare si functionare a cresei;

b)     sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)    contributii lunare ale părintilor/reprezentantilor legali

d)     donatii;

e)     sponsorizări;

f)     alte surse legal constituite.

Art. 19. (1) Părintii/reprezentantii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul cresei sunt obligati la plata unei contributii lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispozitie a primarului, în functie de numărul de copii din familie si de venitul mediu lunar brut cumulat al părintilor/reprezentantilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioare înscrierii copilului,

     (2) Sunt scutiti de la plata contributiei, sarcina fiind preluată de bugetul local, părintii/reprezentantii legali care au în îngrijire copii ce sunt expusi riscului de separare de familie si au aprobate planuri de servicii.

.Art. 20. (1) Contributia lunară de întretinere a copiilor înscrisi în unitătile în care se oferă servicii de educatie timpurie anteprescolară, suportată de parintii/reprezentantii legali ai acestora, se stabileste in functie de numărul efectiv de zile de prezentă a copilului la programul zilnic.

(2) Numărul de zile în care copiii au frecventat cresa este monitorizat prin registrul de evidentă/prezentă completat de asistenta medicală în colaborare cu educatorul-puericultor.      

(3) Contributia lunară a parintilor/reprezentantilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrisi la unitatea în care se oferă servicii de educație anteprescolară se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.

         (4) Contributia lunară a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care au frecventat programul de cresă pe o perioada de pană la 3 zile lucrătoare este reportată pentru luna următoare.

Art. 21.  (1) Contributia lunară de întretinere a copiilor înscrisi în cresă, suportată de părintii/reprezentantii legali ai acestora, se determină în functie de cheltuielile de întretinere, hrană si gospodărire, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico-sanitare si altele asemenea, precum si de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităti.

           

Cap.VII Norme de igienă, sănătate si alimentatie

Art.22. (1) În cadrul cresei se asigură conditiile de igienă necesare apărării, păstrării si promovării stării de sănătate, dezvoltare fizică si neuropsihică armonioasă a copiilor cât si prevenirea aparitiei unor îmbolnăviri, în conformitate cu Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările si completările ulterioare, a  procedurilor interne si a  planurilor de măsuri  în vederea sporirii conditiilor de igienă în cresă.

(2) Cresa  respectă prevederile legale în vigoare referitoare la spatiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor si activitătilor în aer liber, la mobilierul si instalatiile necesare asigurării conditiilor de functionare, la conditiile igienico-sanitare, precum si la conditiile de sigurantă care îi privesc pe copii.

(3) Spatiul pentru desfăsurarea activitătilor în aer liber asigură dezvoltarea, învătarea activă a copilului si promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente si îmbolnăviri.

(4) Conducerea unitătii este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor conditii.

 (5) Microclimatul Cresei va fi realizat în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătătii pentru unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul nr. 1955 din 1995, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Prizele si întrerupătoarele electrice sunt amplasate mai sus astfel încât să nu permită copiilor să le atingă.

Art.24 (1) Dimensionarea, amplasarea si adaptarea instalatiilor sanitare sunt realizate în raport cu vârsta copiilor.

            (2)Pentru copii sub doi ani sunt prevăzute olite individuale care sunt utilizate, spălate si dezinfectate astfel încât să se evite riscul aparitiei unor boli transmisibile.

 (3)Mobilierul utilizat în serviciile de educatie anteprescolară este adecvat vârstei, încât să ofere copilului o ambiantă familială, sigură si confortabilă, să contribuie la crearea unui climat educational favorabil si să permită modularea, după necesitătile grupei.

 (4)Jucăriile, materialele si echipamentele pentru dezvoltarea si învătarea copiilor sunt adecvate vârstei si nivelului de dezvoltare ale copiilor, pentru a asigura stimularea acestora si a    oferi ocazia să îsi exprime optiunile si să le dezvolte creativitatea. Ele nu   constituie un pericol, prin formă, dimensiuni sau natura materialului.

Art.25 (1)Conducerea  cresei trebuie să asigure o alimentatie colectivă adaptată vârstei si stării de sanătate specificului activitatii si anotimpului, asigurându-se un aport caloric si nutritiv în conformitate cu recomandările Ministerului Sanătătii, cuprinse în tabelele nr. 2 si nr. 3 din Ordinul nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.

(2) În Cresa Vatra Dornei,  se  va respecta lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi prevăzută în Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.

 Cap.VIII Dispozitii finale

Art.26. (1) Cresa de copii din Vatra Dornei functionează pe tot parcursul anului.

             (2) Cresa îsi poate întrerupe functionarea pe o perioadă de 30 zile de vacantă pe timpul verii precum si în timpul sărbătorilor legale.

 (3)Perioadele    de    vacantă    se    stabilesc    în     urma    consultării părintii/reprezentantii legali ai copiilor sau a comitetului de părintii, după caz;

 (4) Activitătile de igienizare si, după caz, lucrările de reparatii si de întretinere ale clădirii se realizează de regulă, în perioadele de vacantă;

            (5) Daca există probleme deosebite, programul Cresei se poate întrerupe, cu anunțarea prealabilă a celor interesati, înainte cu 15 zile.

Art.27. Jurisdictia serviciilor  sociale în Cresa Vatra Dornei

În cazul  în care beneficiarul serviciului social/reprezentantul legal nu este  multumit de calitatea serviciilor acordate de Cresa Vatra Dornei în baza planului general / individualizat, sau nu este de acord cu deciziile si/sau actele emise de conducere, acesta se poate adresa în scris:

a)     Conducerii Cresei Vatra Dornei,

b)     Comisiei de mediere socială, care va analiza motivele nemultumirii beneficiarului şi va clarifica divergenţele dintre părţi, acţionând în concordanţă cu prevederile legii,

c)  Instanţei judecătoreşti competente pentru soluţionarea litigiilor în legătură cu acordarea serviciilor sociale.

Art.28. La elaborarea prezentului regulament s-au avut in vedere si au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

a)     Legea nr. 263/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificările si completările ulterioare;

b)     Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificările si completările ulterioare;

c)      Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificările si completările ulterioare;

d)     Hotărârea nr. 1252/2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unităti de educatie timpurie anteprescolară;

e)     Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările si completările ulterioare;

f)        Ordinul nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

g)     Normativul privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă, indicativ NP02297.

Art.29. Regulamentul  poate fi modificat si completat prin Hotărâre a Consiliului Local, ori de câte ori necesitătile legale sau  de organizare si functionare o cer.