ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării   spectacolului “Ma mut la tata!”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           În conformitate cu prevederile art.2 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 alin.1 si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 republicata si actualizata– a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  3000 lei  necesară organizării şi desfăşurării spectacolului “Ma mut la tata!”

         Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

        Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia economica şi  Casa de cultură   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

    Contrasemneaza,

                                    Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.167