ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Caminul de batrani din cadrul Manastirii “Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.1 lit.(b )din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 de lei pentru Caminul de batrani din cadrul Manastirii “Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir”.

           Art.2 Suma alocata la art.1 se va face pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

    Contrasemneaza,

                                    Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.168