ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  instituirii  sensului unic pe Str.Mihai Sadoveanu din Municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

     intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile cap.IX , art.128 alin.1 lit.b si c din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă instituirea sensului  unic pe Str.Mihail Sadoveanu  din Municipiul Vatra Dornei.

           Art.2 Primarul, prin Serviciul de urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

      Contrasemneaza,

                                    Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.169