ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2014

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;       

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale, republicată si  actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2014 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de  120.000 de lei, nececesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2014.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local 50% şi surse atrase 50%.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.17