ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

     intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2500 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Ciuhlau Valeriu, în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2 Primarul, prin  Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

      Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.170