ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARÂREA

privind aprobarea scutirii de la plata  a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale pe cladiri in cuantum de 20.057 de lei, pentru Compania Nationala a Uraniului SA- Bucuresti- Sucursala Suceava

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului,  precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere art.125 din OUG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala ;

              În temeiul art.36, alin.(2), lit. b) si alin.(4) lit.”c” art.45, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata si actualizata,

 

HOTARASTE:

 

        Art.1.-Se aproba scutirea de la plata a  majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale pe cladiri in cuantum de 20.057 de lei, pentru Compania Nationala a Uraniului SA- Bucuresti- Sucursala Suceava.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

      Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.171