ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spatiu cu destinaţia de sediu Asociaţiei Locatarilor ANL Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj 2

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, – republicată – si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c”, a art. 45 alin.(3)  si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – si actualizata,

 

      HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba  atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu in cladirea situata in Str.Mihai Eminescu nr15 Vatra Dornei, etajul 2, spatiul 23 in suprafata de 19,77 mp, cu destinaţia de sediu social, Asociaţiei Locatarilor ANL Vatra Dornei.

         Art.2 Atribuirea spaţiului necesar funcţionării sediului Asociaţiei  Locatarilor ANL Vatra Dornei se acordă pe durata de 10 ani.

         Art.3 -  Spaţiul va fi utilizat de către această  asociatie numai pentru realizarea scopului pentru care s-a constituit.

        Art.4 Se mandatează  primarul Municipiului Vatra Dornei să semneze contractul de comodat pentru spatiul atribuit conform art.1.

        Art.5 Cu data prezentei, se revoca avizul comisiei de urbanism din data de 31.07.2014 privind „atribuiriea unui spatiu in incinta fostei Judecatorii pentru amenajarea biroului Asociatiei de proprietari nr.4.”

        Art.6 Primarul prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.172