ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

          Art. 1 Se aprobă asigurarea unei finantari din resurse proprii sau atrase a cheltuielilor neeligibile din valoarea aferenta proiectului Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”, in valoare de 810.858  mii lei.

          Art.2 Se aproba angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere si/sau reparare a investitiei pe toata durata de functionare a acesteia, de la data la care investitia a fost data in exploatare, precum si cofinantarea investitiei cu maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       CHIRUTA VASILE

    

                                                Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2014

Nr.173