ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului  “Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara  din data de  30 septembrie  2014

 

  

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala, conform anexei la prezenta hotarare.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

30.09.2013

Nr.174