ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal  si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   de indata   din data de  20 octombrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

In conformitate cu prevederile  art.I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

 In temeiul prevederilor art.21 alin.(3) art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1. Se  probă angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal  si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata.

             Art.2. Se împuterniceşte cabinetul de avocatura, să formuleze şi să semneze cereri şi să exercite căile de atac,in numele si pentru Municipiul Vatra Dornei in fata instantelor de judecata până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

Art.3 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches pentru a semna contractul de reprezentare cu cabinetul de avocatura, care va fi incheiat in conditiile legii prin achizitie directa.

Art.4 Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei, aferent anului 20124.

Art.5 Primarul municipiului prin Directia economica si compartimentul juridic va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    COJOCARU NICUSOR

      

                       Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

20.10.2014

Nr.178