ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014

 

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Republicii nr.31(fost 19)ap.2, formata din  incaperea notata in plan cu nr.1-2 in suprafata de  mp,   identic cu  nr.cadastral 35850-C1-U din CF 4690 a comunei cadastrale Vatra Dornei.

      Art.3  – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

 

 

      

                       Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.180