ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  completarea Anexei nr.4, pct.15 al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

              intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:     

              -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat , Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2013, O.G. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        ART. 1  Se completeaza pct. 15 al anexei 4 al  HCL nr.203/2013  conform anexei la prezenta hotarare.

        Art.2   Primarul municipiului prin serviciul venituri va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                       Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.184