ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 noiembrie 2014 – 15 aprilie 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

              intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinului nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare secţiunea a 7-a, art. 59-69;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" , alin. (6) lit. ,,a”, pct. 14, precum şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală-Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2014– 15 aprilie 2015, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                       Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.188