ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DONEI

 

Hotarare

privind   modificarea HCL nr.217/2013 privind “aprobarea  infiintarii  “SC ECADOG Vatra Dornei SRL”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand cont de prevederile art.3 alin.1, alin.4 lit.”d”;, art.8 alin.1 si 2 lit.”d”, “f”, art.23, art.30, art.31 alin.1 lit.b din Legea nr.51/2006 a serviciilor publice comunitare, precum si art.1 alin.1 din Legea nr.258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;

Luand in considerare prevderile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.1 alin.2, lit.g” pct.2, art.17, 36, alin.(1) si alin.2 lit”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.19, alin.2 lit.c si alin.5 lit.”a” art.45 alin.(1) lit.a si f,  art.115, alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, Republicata si actualizata;

 

HOTARASTE

 

Se  modifica art.1 al HCL nr.217/2013  dupa cum urmeaza:

Art.1  Se aprobă asocierea Municipiului Vatra Dornei cu SC Ecologica Vatra Dornei SRL,  în scopul înfiinţării societatii comerciale cu raspundere limitata, avand ca obiect de activitate gestionarea cainilor fara stapan(ecarisaj).

           Art.2. Cu data adoptarii  prezentei hotarari,  se abroga prevederile  HCL nr.53/2011 privind” Asocierea Municipiului Vatra Dornei   cu SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, in  scopul infiintarii  Societatii Comerciale “SC Ecarisaj 2011 Vatra Dornei SRL

           Art.3 Primarul municipiului, prin Compartiment juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.19