ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea unei diplôme si a unui prmeiu cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani doamnei Stratula Lucretia

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

              intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a” si alin.6 lit.”a”pct.  2 si 16 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă acordarea unei diplome si alocarea sumei de 500 de lei pentru doamna Stratula Lucretia, casemn de pretuire la implinirea varstei de 100 de ani.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                       Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.190