ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

              intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile art.6 alin.2 al Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.2 lit. „c” si alin.5 lit.”a” si 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL  nr.151/2009, HCL 164/2012 si HCL 40/2013 pe Str.Poligonului, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Terenurile prevăzute la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                       Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.191