ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                          intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.2  alin.(2) din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.5 lit.”a” al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, completat prin HCL nr. 170/30.10.2008 , HCL nr.151/2009  si HCl nr.11/2014  cu un lot de 179 mp identic cu nr.cadastral 757/6 din CF 35821 situat în str. Eroilor si un lot  in suprafata de 300 mp situat in Str.Diecilor  identic cu nr.cadastral 35895 din CF 35895.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                       Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.193