ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de  2000 mp, teren situat în Str.Chilia,   proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adăpostului pentru câini

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                          intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (5) lit. “a” şi art. 45 alin.2 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea  suprafeţei de 2000 mp teren, de catre Municipiul Vatra Dornei, teren situat în str. Chilia f.n., Vatra Dornei, pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire,  teren proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, in vederea functionarii adapostului de caini.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 5000 de lei/an, cu achitarea in 2 rate.

 Art. 3 Primarul municipiului, prin  Directia economica şi Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                       Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.195