ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.22Decembrie nr.7, ap.6, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Catalin Florin

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014,

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. 22 Decembrie nr.7, ap.nr.6  identic cu nr.cadastral  30190C1-U1,  in suprafata de 42,42 mp,  din CF 30190-C1-U1 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Catalin Florin.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 4200 de euro, conform  raportului de evaluare, cu  achitarea unui avans de 20% in momentul incheierii contractului iar restul in 36 de rate egale lunare consecutive.

Art.4 Se aproba constituirea unui drept de superficie, respectiv a unui drept de folosinta asupra cotei de 11/100 parti indivize din terenul in suprafata de 204 mp, aferent constructiei, identificat cu nr.cadastral 30.190, inscris in CF 30190 a localitatii Vatra Dornei(provenita  din conversia pe hartie a CF nr.8968 ) teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pe durata existentei constructiei, respectiv a ap.nr.6, situat in Municipiul Vatra Dornei, str.22 Decembrie nr.7, identic cu nr.cadastral 30190-C1-U1 a localitatii Vatra Dornei.

Art.5 Pretul prevazut la art.3 include si pretul datorat pentru constituirea dreptului de superficie in conditiile mentiuonate mai sus.

Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Cu data prezentei se abroga HCL nr.166/2014.

Art.8 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                       Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului

         Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.196