ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumei de 2500 de lei catreClubul Sportiv de Arte Martiale Museido Vatra Dorneipentru suportarea cheltuielilor de transport, cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul National de Kendo

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014,

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2500 lei, catreClubul Sportiv de Arte Martiale Museido Vatra Dorneipentru suportarea cheltuielilor de transport, cazare si masa, cu ocazia participarii la Campionatul National de Kendo, care se va desfasura in perioada 29-30 noiembrie 2014.

           Art. 2  Suma alocata conform art.1 va fi decontata pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                                      Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului

                       Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.197