ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesara angajarii  cabinetului de avocatura care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal  si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014,

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

In conformitate cu prevederile  art.I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

 In temeiul prevederilor art.21 alin.(3) art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1. Se aproba  suma de 12.400 de lei pentru  angajarea  cabinetului de avocatura Dusceac Viorica care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal  si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata.

Art.2. Primarul municipiului prin Directia economica si compartimentul juridic va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                                      Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului

                       Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.198