ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 2500 de lei pentru Avram Gabriel Andrei pentru organizarea unei expozitii de carte Romaneasca Veche, Expozitie Filatelica si Expozitie de arta

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

         intrunit in sedinta   ordinara   din data de  29 octombrie  2014,

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.”i” al  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 4, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2500 lei  pentru  Avram Gabriel Andrei pentru organizarea unei expozitii de carte Romaneasca Veche, Expozitie Filatelica si Expozitie de arta.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

     

                                      Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului

                       Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.10.2014

Nr.199