ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si acoperirea golurilor temporare de casa a sectiunii de functionare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata de  10 ianuarie 2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a ale Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba efectuarea imprumutului din excedentul anului 2013 in vederea utilizarii in anul 2014 ca sursa de finantare a cheltuielilor de dezvoltare in cuantum de 156 090,94 lei.

Art.2 Se aproba efectuarea imprumutului din excedentul anului 2013 in vederea utilizarii in anul 2014, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare in anul current, in limita disponibilului rezultat, in cuantum de 592 245, 99 lei.

Art.3   Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

10.01.2014

Nr.2