ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,  actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.(2) precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale,  Republicata si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Ciuhlau Valeriu, în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.20