ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind acordarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201, instrucţiunile nr.2 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.36, alin. (1), alin.(2) lit.a şi alin.(6) lit.a, pct.1, şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic  care solicită cheltuieli de deplasare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

          Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza documentelor justificative.

          Art.3. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin direcţia economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiei de învăţământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 202