ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun unor persoane singure şi familiilor cu venituri reduse

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20, alin 1, lit.i, din Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.36,  alin.(2) lit.d şi alin.(6) pct.2, şi art. 45 alin.2, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9.000 lei, de la capitolul Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi îndemnizaţii, subcapitolul cheltuieli materiale şi servicii, alte acţiuni privind asistenţa socială pentru acordarea de pachete cu produse alimentare persoanelor singure şi familiilor cu venituri reduse.

          Art.2. Se vor acorda 300 de pachete, fiecare în valoare de 30 lei, conţinând produse alimentare de strictă necesitate.

          Art.3. Primarul Municipiului, prin serviciul de asistenţă socială şi Direcţia economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                        CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 203