ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării manifestărilor culturale aferente lunii decembrie 2014

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20, alin.1, lit.i, din Legea nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

          În temeiul art.36, alin.(2) lit.d şi alin.(6) lit.a, pct.4,5,6, şi art. 45 alin.2, lit.A din Lefea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor culturale tradiţionale lunii decembrie 2014 – conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 75.000 lei, necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice lunii decembrie 2014.

          Art.3. Sumele alocate vor fi suportate din bugetul local şi surse atrase.

          Art.4.Primarul municipiului, prin Direcţia economică, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Direcţia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 204