ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de   27 .11.2014

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

              - art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

  - art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2013, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

        Analizând Nomenclatura stradală, precum şi Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

        Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2014 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

    ART. 1  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2015, după cum urmează:

            a) nivelurile stabilite în sume fixe conform reglementărilor legale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale conform Hotărârii Guvernului nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelului pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2013 si art. 287 din L. 571/2003 , constituind anexa nr. 1;

            b) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%  la valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Cap. II din anexa nr. 1;

            b^1)identic cu punctul b) se calculeaza si impozitul in cazul liber profesionistilor

            c) în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădirile la care au efectuat reevaluarea înregistrată de îndată în evidenţa contabilă, in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta respectiv anul 2015 sau le-au dobandit in aceasta perioada precum si pe parcursul acestuia,  prevăzut la art. 253, alin. 2 – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1,3 % ;

 

 

            c^1)  Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de  5% din valoarea de inventar a clădirii. Sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.

                    În categoria clădirilor cu destinaţie turistică menţionate la art. 253 alin. (9) din Codul fiscal intră: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanţă, campinguri, căsuţe de tip camping, apartamente şi camere de închiriat, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, case tradiţionale, precum şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistice.

                  Pentru încadrarea la alin c) Art.1 din prezenta hotarare respectiv cota de impozit de 1,3 % se va depune o cerere pana in data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se stabileste impozitul si  ulterior,  la solicitarea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, contribuabilii au obligaţia de a pune la dispoziţia acestuia documente justificative, aferente activităţii pentru care sunt autorizaţi, referitoare la funcţionarea unităţii de cazare, cum ar fi: facturi de utilităţi, facturi fiscale, bon fiscal, state de plată a salariaţilor etc  

        d)cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare in ultimii 3ani anteriori anului fiscal de referinta respectiv anul 2015, prevăzută la art. 253 alin. 6 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2011, se stabileşte la 10 %;

         d^1) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta respectiv anul 2015, prevăzută la art. 253 alin. 6 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2011, se stabileşte la 30 %;

           e) pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri – prevăzute la alin. c), d), e);

          f) pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren;

          g) cota de impozit pe spectacol prevăzut la art. 274 alin. (1) şi (2) este egală cu:

                - cota de 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau alta manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice alta competiţie sportivă internă sau internaţională;

               - cota de  5% în cazul oricei alte manifestări artistice decat cele enumerate mai sus;

          h) cota de   3% pentru  taxa de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

          i) cota de  1 %  pentru taxa hoteliera prevăzută la art. 279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la tariful  de cazare numai pentru o singură noapte de cazare, indiferent de perioada  de cazare.

  ART. 2  Bonificaţia prevăzută pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, prevăzută la art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

    a) în cazul impozitului pe clădiri, la  10%;

    b) în cazul impozitului pe teren, la   10% ;

    c) în cazul impozitului pe mijloace de transport, la  10%.

   ART. 3 (1) Majorarea anuală prevazuta la art. 287 din Legea nr. 571/2003, se stabileşte după cum urmează:

            a) în cazul impozitului pe clădiri, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap.II;

            b) în cazul impozitului pe teren, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap. III;

            c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport prevăzută la art. 263, alin. 2, 6 şi 7 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 - cap. IV;

            d) în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor – cota de majorare specificată în anexa nr. 1 - cap. V;

            e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap. VI;

            f) în cazul impozitului pe spectacole cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap. VII;

            g) în cazul altor taxe locale, cota de majorare specificată în anexa nr. 1 – cap. X.

                (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

   ART. 4 (1) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit cod CAEN 5610 – restaurante fost CAEN 5530 şi CAEN 5630 baruri fost CAEN 5540, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform cap. V, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

                  (2) Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se achită în două rate, respectiv: 31 martie şi 30 septembrie, cu excepţia unităţilor noi, care vor achita integral, după aprobarea eliberării autorizaţiei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la solicitare. Pentru neachitarea taxei la termenele stabilite, contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

                (3) Desfăşurarea de activităţi economice şi a altora similare, precum şi de activităţi prevăzute la alin. (1) fără autorizaţie/viză anuală emisă de primar, inclusiv nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege, se sancţionează de organele de control cu amenda prevăzută la Cap. XIII – Sancţiuni, conform prevederilor art. 294 alin. (3), alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

   ART. 5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice pentru anul 2015 se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

   ART. 6 Se aprobă taxele speciale şi cuantumul lor pentru anul 2015, potrivit anexei nr. 3.

   ART. 7 Se aprobă nivelul  chiriilor, tarifelor şi taxelor, altele decât cele prevăzute la anexa 1, după cum urmează:

 - chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public şi privat - anexa nr. 4;

 - chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - anexa nr. 5;

 - tarifele pentru  prestări servicii sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.

   ART. 8 Se aprobă regulamentul privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate prevăzută la art. 268 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare, pe raza administrativă a municipiului Vatra Dornei   şi regulamentul de instituire şi  administrare a  taxei de  promovare turistică în staţiunea Vatra Dornei prevăzute în anexa nr. 7.

  ART. 9 Se aprobă regulamentele privind stabilirea, incasarea si urmarirea taxelor speciale stabilite in anexa nr.3 la prezenta hotarare -anexa nr. 8  

  ART.10  Se aprobă regulamentele privind stabilirea, incasarea si urmarirea a  alte taxe„din capitolul X din anexa 1 la prezenta horarare – anexa nr. 9

  ART.11 Se aproba nivelul taxelor privind acordul de functionare si desfasurare a unor activitati comerciale, financiare  in municipiul V.Dornei anexa nr.10 si Regulamentul privind conditiile in care se organizeaza si desfasoara acestea - anexa nr.11

   ART.12 Anexele nr. 1 – 11  fac parte integrantă din prezenta hotărare.

   ART.13 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, pe site-ul primăriei municipiului Vatra Dornei, cat şi prin presa locală, prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

   ART.14   Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2015 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

   ART.15  La data intrării în vigoare a prezentei hotărari, H.C. L.M. Vatra Dornei nr.203 din 28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor, a chiriilor si tarifelor pentru anul fiscal 2014  modificata prin H.C.L.M. nr.229/29.03.2013  referitor la pct.3 din Anexa nr.3 privind taxele speciale,  H.C.L.M. nr.9 /29.01.2014 referitor la pct. 4 din Anexa nr.3 privind taxele speciale si Anexa nr.9-pct II  H.C.L.M nr.129 /08.08.2014 privind  pct.1 Anexa 1 Capitolul X-Alte taxe locale si pct.1 Anexa 10 –Nivelul taxelor  privind acordul de functionare  si desfasurare a unor activitati , HCLM nr.184/ 29.10.2014 privind completarea pct.-lui 15 din Anexa 4 privindChiriile si taxele pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat si H.C.L.M. nr.4 din 20.01.2011  îşi încetează aplicabilitatea.

   ART.16  Primarul municipiului prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

 

 

                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                     Secretarul municipiului                                                                                                               Luminita Luminosu

            Vatra Dornei

            27.11.2015

              Nr. 205