ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀRE

Privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL ce are  ca unic acţionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul īn natură al unor bunuri

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava īntrunit īn şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avānd īn vedere HCL nr.112/2010 privind aprobarea delegării de gestiune īn mod direct a Serviciului public de salubrizare şi ecologizare din municipiul Vatra Dornei către SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL şi aprobarea contractului de delegare a gestiunii a Serviciului public de salubrizare şi ecologizare a municipiului Vatra Dornei.

Īn conformitate cu dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art.36 alin.(2) lit.d şi alin.(6) lit.a pct. 14, precum şi pct.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (2) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social  al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL cu suma de 2.292.489 lei, reprezentānd aportul īn natură a Municipiului Vatra Dornei īn calitate de unic acţionar, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art.2. Se modifică şi se completează art.6, pct.6.1 din anexa nr.1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al societăţii comerciale „Ecologica Vatra Dornei SRL, ce are ca unic acţionar Municipiul Vatra Dornei, cu modificările şi completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

            Art.6. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII

            6.1. Capitalul social total al Societăţii este de 2.293.489 lei, aport integral subscris şi vărsat, constānd īn aportul īn numerar de 1.000 lei şi aportul īn natură  de 2.292.489 lei, al acţionarului unic. Capitalul social este divizat īn părţi sociale egale de 10 lei fiecare.

            Art.3.  Se  īmputerniceşte domnul, director Ungureanu Vasile să reprezinte şi să semneze īn mod valabil documentele necesare īn vederea operării modificărilor survenite la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lāngă Tribunalul Suceava.

            Art.4. Se revocă Hotărārea Consiliului Local nr. 157 din 30.09.2014.

            Art.5. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

    27.11.2014

    Nr. 206