ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 356 mp teren aferent construcţiei proprietate situat în str. Petreni, nr. 30, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Avasilcăi Mihai şi Maria.

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – Republicată.

          În temeiul art.36, alin.(2) lit.c şi alin.(5) lit.b,  şi art. 45 alin.3, art.115 alin1 lit.b din Legea nr.215/2001 – a administraţiei publice locale.

         

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a suprafeţei de teren de 356 mp din str. Petreni, nr.30, aferent construcţiei proprietate privată şi curte, identic cu număr cadastral 811/5 din CF 35761 cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Avasilcăi Mihai şi Maria.

          Art.2.  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 20 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30%  în momentul încheierii contractului, iar restul în 24 de rate  lunare consecutive.    

          Art.3. Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi de publicitate imobiliară.

          Art.4. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 207