ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei.

- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la nr.44243/2014;

 - Nota de fundamentare al compartimentului de resurse umane ;

- Prevederile art. 100, 107 şi 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  -Prevederile art. 1 şi 2 din Ordinul nr. 4040/ 2012 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii;

       -Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

 -Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava înregistrată la nr.3173/2014.

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) , art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate, conform anexei nr.1.

   Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate, conform anexei nr. 2.

            Art.3. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                                           Contrasemnează,

                                                                                                    Secretarul municipiului

                                                                                                           Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 208